Pravo elektroničkog plaćanja

Marko Perkušić: Pravo elektroničkog plaćanja, meki uvez
Prelistaj izdanje
Cijena: 29,07 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Marko Perkušić
Opis Udžbenik obuhvaća pet zaokruženih cjelina: Općenito o elektroničkom plaćanju, Platni instrumenti, Elektroničko plaćanje unutar elektroničkog bankarstva, Elektroničko plaćanje elektroničkim novcem te Elektroničko plaćanje virtualnim valutama.
U prvom dijelu autor čitatelja uvodi u pravnu problematiku elektroničkog plaćanja. Upoznaje ga s pojmovnim određenjem elektroničkog plaćanja, razlozima brzog rasta elektroničkog plaćanja, vrstama i razlozima za razvrstavanje elektroničkih oblika plaćanja (elektroničko bankarstvo, elektronički novac i virtualno bankarstvo) te mnogobrojnim pravnim izvorima koji se trenutačno primjenjuju na elektroničko plaćanje i njihovim nedostatcima u uređivanju na području elektroničkog plaćanja.
Autor se u drugom dijelu bavi instrumentima plaćanja koji se mogu primjenjivati u svim navedenim oblicima elektroničkog plaćanja. Za svaki od navedenih oblika elektroničkog plaćanja izlaže njegovu posebnu funkciju i ulogu, analizira kriterije i vrste platnih instrumenata te objašnjava i odgovornost izdavatelja za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja odgovarajućom primjenom općih pravila obvezatnog prava.
Treći dio sadržava cjelovit analitički prikaz elektroničkog bankarstva kao najzastupljenijeg oblika elektroničkog plaćanja. Počinje izlaganjem o nastanku i razvoju, a potom daje šire pojmovno pravno određenje elektroničkog bankarstva, novca i žiralnog novca, podrobno analizira pravne subjekte i ugovore o platnim uslugama (pretpostavke sklapanja, bitne sastavnice, pravna kvalifikacija, mogućnosti izmjene i prestanka ugovora). Jednako tako daje i detaljan prikaz prava i obveza ugovornih strana kod svakog od navedenih ugovora te odgovornost strana za provođenje elektroničkog plaćanja, daje odgovor i na otvoreno pitanje je li žiralni novac zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. U traženju rješenja za bolje strukturirani normativni pristup ugovorima o platnome prometu u ukupnoj građanskopravnoj regulativi ovaj dio sadržava i poredbenopravni prikaz pravnog uređenja elektroničkog plaćanja žiralnim novcem u pravnim sustavima koji prema autorovu mišljenju mogu poslužiti kao uzor za buduće uređenje toga pravnog područja.
Elektronički novac i plaćanje elektroničkim novcem autor analizira u četvrtom dijelu knjige. Pojmovno određuje elektronički novac, objašnjava njegova temeljna obilježja i naglašava posebnosti elektroničkog novca u odnosu prema gotovu i žiralnu novcu te odgovara i na pitanje je li elektronički novac zakonsko sredstvo plaćanja. U vezi s time detaljno obrazlaže moguće subjekte u ugovorima u vezi s plaćanjem elektroničkim novcem te raščlanjuje izdavanje, uporabu i iskup elektroničkog novca čije je pravne odnose zakonska normativa propustila preciznije urediti. Zbog složenosti pravnih odnosa u plaćanju elektroničkim novcem, autor podrobno analizira mogućnosti povezivanja pravnih odnosa koji nastaju pri plaćanju elektroničkim novcem sa sličnim (po nekim teorijama i istim) pravnim odnosima koji u zakonodavstvu i praksi postoje već dulje vrijeme kao određeni imenovani ugovori koristeći se poredbenopravnim prikazom pravnog uređenja plaćanja elektroničkim novcem u pravnim sustavima koji prema njegovu mišljenju mogu poslužiti kao uzor za buduće uređenje toga pravnog područja.
U petom dijelu autor analizira elektroničko plaćanje virtualnim valutama te ističe zajednička i razlikovna obilježja elektroničkog novca i virtualnih valuta. Objašnjava pojam virtualnih valuta, propituje jesu li one sredstvo zamjene ili sredstvo plaćanja, jesu li stvar, pravo ili informacija te mogu li virtualne valute funkcionirati kao novčane jedinice (valute). Uz nedorečeno zakonsko pojmovno uređenje virtualnih valuta, autor analizira virtualne valute prema pomoćnim pravnim izvorima, razvrstava virtualne valute na platformne valute i kriptovalute, izlaže razloge za to i navodi primjere virtualnih valuta. Platformnim se virtualnim valutama uglavnom koristi u zatvorenim mrežama platformi, a primarni cilj nije da one zamijene zakonska sredstva plaćanja. Za razliku od platformnih valuta, kriptovalute se stvaraju radi toga da konkuriraju i čak eventualno zamijene zakonska sredstva plaćanja.
Treba naglasiti da knjiga sadržava i mnogobrojne primjere iz sudske prakse te općenite primjere s pomoću kojih autor objašnjava složenu tematiku povezanu s elektroničkim plaćanjem. Jednako je tako važno istaknuti da se autor bavi tematikom koja još uvijek nije potpuno pravno uređena ne samo u Republici Hrvatskoj nego i u svijetu. To se posebno odnosi na virtualne valute koje su se tek nedavno pojavile kao moguće sredstvo plaćanja te su uz primjenu tehnologije blockchain uvedene promjene toliko važne da se ta tehnologija s pomoću platformi kao što je Ripple počinje primjenjivati i u bankarskom sektoru. Bitno je istaknuti da je tu pravno složenu i neuređenu materiju autor uspio objasniti na način primjeren studentima i široj javnosti.

Iz recenzija
„Pravo elektroničkog plaćanja djelo je podijeljeno u pet dijelova (Općenito o elektroničkom plaćanju, Platni instrumenti, Elektroničko bankarstvo, Elektronički novac i Virtualne valute)... Autor detaljno analizira svaki od navedenih oblika elektroničkog plaćanja... Naglasio je aktualne probleme u elektroničkom plaćanju i ponudio pravna rješenja koja bi se u tim slučajevima mogla ili trebala primijeniti, a pritom je uspio navedenu tematiku objasniti na način pogodan za studente i širu javnost... Posebnu pozornost posvećuje ugovorima koji nastaju pri elektroničkom plaćanju kao i tome može li se koji oblik elektroničkog plaćanja smatrati zakonskim sredstvom plaćanja. Treba naglasiti kako djelo sadržava i mnogobrojne primjere iz sudske prakse te općenite primjere s pomoću kojih autor objašnjava složenu tematiku povezanu s elektroničkim plaćanjem.”
- prof. dr. sc. Vilim Gorenc, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

„Trenutačno ne postoje djela sličnog sadržaja i kakvoće. Naime, u ovom se djelu prvi put iscrpno, cjelovito i sveobuhvatno obrađuju pravna pitanja elektroničkog plaćanja, pojmovno se određuju pojedini instituti tog oblika plaćanja te analiziraju pravni odnosi između subjekata elektroničkog plaćanja. U tom smislu javnosti se omogućuje razumijevanje pravnog uređenja elektroničkog plaćanja i pravnih odnosa koji nastaju elektroničkim plaćanjem na način koji je dovoljna podloga za odgovor na ključna pitanja koja se javljaju u praktičnoj primjeni elektroničkog plaćanja... Sadržaj djela iznesen je pregledno i jasno u jezičnom i konceptualnom smislu te u skladu s nacionalnim i međunarodnim bibliografskim standardima.”
- prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

„Obradom tri oblika elektroničkog plaćanja (elektroničkim novcem, virtualnim valutama i žiralnim plaćanjem) autor omogućuje čitatelju da se sveobuhvatno upozna s tematikom. Čitatelji, primarno studenti, stručnjaci i znanstvenici, ali i šira javnost, u ovom će djelu pronaći odgovore ne samo na pravna pitanja elektroničkog plaćanja nego i na sve druge, tehničke i financijske aspekte, nužne za shvaćanje te složene građe. Naime, autor ne bježi ni od zahtjevnih povijesnih prikaza razvoja određenih instituta, ni od detaljnih tehničkih prikaza složenih financijskih tehnologija. Pišući djelo, autor nije namjeravao prenijeti čitateljima samo suhoparne informacije već i jasno prikazati logične sljedove koji su doveli do pojedinih zaključaka. Posebno pritom valja naglasiti da je način i opseg citiranja hvalevrijedan te omogućuje svakome provjeru i daljnje proučavanje pojedinih tema s pomoću navedenih izvora.”
- doc. dr. Šime Jozipović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Šifra 030294
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 360
Godina izdanja 2020
ISBN 978-953-0-30294-5
Format 20 x 26
Tip proizvoda Udžbenik