Statistika

Ivan Šošić: STATISTIKA : udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred srednjih ekonomskih i 3. razred ugostiteljskih i turističkih škola
Cijena: 126,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik sa zbirkom zadataka i CD-om za srednje škole.
Udžbenik je usklađen s propisanim nastavnim planom i programom srednjih škola. Izborom sadržaja, primjera, pitanja i zadataka za vježbu povezuje se gradivo matematike i informatike pa se tako objedinjuje znanje iz više nastavnih područja. Ključni su pojmovi vidljivo obilježeni. Opis tih pojmova, navedenih abecednim redom, nalazi se u pojmovniku. Udžbeniku je pridodan pregled formula kako bi se učenicima olakšalo rješavanje zadataka. Predočene statističke metode ilustrirane su brojnim detaljno izrađenim primjerima povezanim s poslovnim, odnosno gospodarskim pojavama i pojmovima. Na kraju svake nastavne cjeline nalaze se pitanja za utvrđivanje gradiva te brojni zadaci. Detaljna rješenja numeričkih dijelova zadataka s grafičkim prikazima i s uputama nalaze se na CD-u, a skraćena na kraju knjige iza pojmovnika. Udžbenik je podijeljen u sedam cjelina, svaka je cjelina u drugoj boji, što smanjuje monotoniju i povećava preglednost.

Iz sadržaja...
1.Uvod u osnovne statističke metode (pojam i predmet statistike, podjela statistike, osnovni statistički pojmovi, izvori podataka i načini njihova pribavljanja, koraci u statističkoj analizi, programska potpora za statističku analizu)
2.Uređivanje i prikazivanje podataka (statistički nizovi, grafičko prikazivanje kvalitativnih nizova, relativni brojevi u analizi niza kvalitativnih podataka, numerički nizovi, grafičko prikazivanje numeričkih nizova)
3.Srednje vrijednosti, mjere raspršenosti i mjera asimetrije (mod, medijan, aritmetička sredina, geometrijska sredina, harmonijska sredina, izbor srednjih vrijednosti, mjere raspršenosti , raspon varijacije i interkvartil, varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije, mjera asimetrije ?::3)
4.Analiza odnosa pojava. Jednostavna linearna regresija i korelacija (pojam i zadaće regresijske i korelacijske analize, dijagram rasipanja jednostavna linearna regresija)
5.Osnovna obrada vremenskih nizova (vremenski nizovi, grafičko prikazivanje i uspoređivanje vremenskih nizova, grafički prikazi vremenskih nizova u sklopu Excela, indeksi vremenskog niza, skupni indeksi, raščlamba vremenskog niza gospodarskih pojava na komponente, aritmetička sredina vremenskog niza, varijanca, standardna devijacija i koeficijent varijacije, linearni i eksponencijalni trend)
6.Pojmovnik
7.Rješenja zadataka
Šifra 020698
Predmet Stručni predmet (za srednje škole)
Broj stranica 384
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Ivan Šošić
Godina izdanja 2009
ISBN 978-953-0-20698-4
Format 20 x 26