OPĆI UVJETI PROGRAMA VJERNOSTI ŠKOLSKE KNJIGE, d. d. – KLUB

 

1. OPĆENITO O PROGRAMU VJERNOSTI ŠKOLSKE KNJIGE, d. d. – KLUB
Cilj je programa vjernosti Školske knjige, d. d. pod nazivom Klub (dalje u tekstu program) omogućiti kupcima Školske knjige, d. d. koji se učlane u program vjernosti da se koriste pogodnostima opisanim u nastavku. Kupci koji kupuju u knjižarama ili internetskoj knjižari Školske knjige bit će uvršteni u program vjernosti Školske knjige, d. d. (dakako, budu li suglasni s tim). Ti će kupci tijekom godine ostvarivati određene pogodnosti u posebnim ponudama namijenjenim isključivo njima. U navedenim će se ponudama definirati pogodnosti i vremensko ograničenje ostvarivanja tih pogodnosti. Navedene će se pogodnosti iz ponude programa vjernosti razlikovati od onih koje se u prodaji nude kupcima koji nisu u navedenom programu. Pogodnosti se međusobno isključuju.

 

2. DEFINICIJE
Školska knjiga, d. d. – organizator programa vjernosti koji jamči prava i pruža jamstva članovima programa vjernosti.
Program – program vjernosti koji Školska knjiga, d. d. organizira za svoje kupce koji kupuju u knjižarama ili internetskoj knjižari Školske knjige.
Kupac – kupac koji još nije prihvatio Opće uvjete programa. 
Član – kupac koji je prihvatio Opće uvjete programa te kupovao u knjižarama ili internetskoj knjižari Školske knjige.
Pogodnosti programa vjernosti – ponude u kojima je izražena akcijska cijena ili druga pogodnost koja se nudi članu programa vjernosti. 
Kartica programa vjernosti – kartica programa vjernosti Školske knjige, d. d., označena EAN kodom, koju član dobiva kao potvrdu članskog statusa radi ostvarivanja pogodnosti koje nudi Školska knjiga, d. d. i eventualnog dara iznenađenja. Kartica programa vjernosti trajno je vlasništvo Školske knjige, d. d.

 

3. PRODAJNA MJESTA OBUHVAĆENA PROGRAMOM
Prodajna mjesta obuhvaćena ovim programom jesu: sve knjižare Školske knjige, d. d. u Republici Hrvatskoj i internetska knjižara na adresi https://shop.skolskaknjiga.hr/.
Školska knjiga, d. d. može naknadno mijenjati svoja prodajna mjesta.

 

4. UČLANJENJE U PROGRAM
U program se može učlaniti svaka punoljetna osoba. Članstvo u programu je besplatno.
Kupci koji žele sudjelovati u programu i zadovoljavaju navedene uvjete članstva mogu se prijaviti za karticu vjernosti izravno u knjižarama Školske knjige, d. d. u Republici Hrvatskoj. Kupac mora dati potrebne podatke te ispuniti pristupnicu (tiskanu u knjižarama) kako bi postao članom. Nakon toga dobiva članski broj koji će biti otisnut na kartici vjernosti. Time član stječe pravo na pogodnosti svih usluga programa. Član može na mrežnoj stranici https://shop.skolskaknjiga.hr/Klub provjeriti status svojeg članstva. Samo se fizičke osobe mogu registrirati kao članovi programa.

 

5. PRIHVAĆANJE I KORIŠTENJE KARTICE VJERNOSTI ŠKOLSKE KNJIGE, d. d.
Član dobiva karticu vjernosti odmah nakon prihvaćanja općih uvjeta programa i popunjavanja pristupnice u knjižari Školske knjige, d. d. .

Kako bi se mogao koristiti pogodnostima programa, član u pristupnici obvezatno treba navesti sve točne podatke te mora poštovati ove opće uvjete. 
Kartica vjernosti, neovisno o obliku u kojem je izdana, isključivo je vlasništvo Školske knjige, d. d. te se ne smije prodavati. Svaka kartica vjernosti sadržava osobni identifikacijski broj kojim se potvrđuje identitet člana. Član može imati samo jednu karticu vjernosti. Karticom vjernosti može se koristiti samo osoba koja je posjeduje. Član je odgovoran za sve radnje u vezi sa svojom karticom.
Pogodnosti iz programa ne mogu se prenositi na drugog člana ili kupca niti se može zbrajati više pogodnosti. Pogodnosti iz programa vjernosti nemaju gotovinsku vrijednost. Neiskorištene klupske pogodnosti ne mogu se zamijeniti ni za kakav novčani iznos ili drugu pogodnost i ne mogu se ostvariti nakon što im istekne rok.
Prijevara ili pokušaj prijevare radi stjecanja pogodnosti strogo su zabranjeni. Ako član izgubi karticu ili mu je ukradu ili ako izgubi pristup svojoj e-adresi s koje se registrirao kao član, o tome mora neodgodivo obavijestiti Školsku knjigu, d. d. e-porukom na sljedeću adresu: klub@skolskaknjiga.hr.
Član programa vjernosti pristaje da se njegovi osobni podatci prikupljaju radi obrade i provođenja promotivnih aktivnosti Školske knjige, d. d. te da ga Školska knjiga d. d. obavijesti o tome.

 

6. STJECANJE PRAVA IZ PROGRAMA VJERNOSTI ŠKOLSKE KNJIGE, d. d.

6.1. Pravila za stjecanje prava iz programa vjernosti Školske knjige, d. d.
Kupci koji kupuju u knjižarama ili internetskoj knjižari Školske knjige bit će učlanjeni u program vjernosti Školske knjige, d. d. suglase li se s time.
Školska knjiga, d. d. ovlaštena je voditi internu evidenciju o bodovima koje stječe član tako da se 0,13 € smatra 1 (jednim) bodom. Na temelju toga Školska knjiga, d. d. može stvoriti određene pogodnosti za člana javi li se potreba za time. Evidencija obuhvaća sve zabilježene kupnje člana u knjižarama ili u internetskoj trgovini.

6.2 Pogodnosti i ostali popusti Školske knjige, d. d.
Član se koristi samo onim pogodnostima koje su mu odobrene i ponuđene u određenom razdoblju i za koje je dobio obavijest. Član ne može kombinirati određene popuste s ostalim aktualnim akcijama. Popusti se ne zbrajaju i nikada se ne odnose na udžbenike.

6.3. Valjanost pogodnosti iz programa vjernosti
Pogodnosti iz programa vjernosti definirat će se ponudama o kojima će članovi biti obaviješteni, a te ponude imaju ograničeno trajanje, najčešće ne dulje od 30 dana. Valjanost ponude bit će jasno naznačena na obavijesti koju će Školska knjiga, d. d. uputiti članu prije početka ponude.

 

7. POGODNOSTI KOJE NUDI PROGRAM VJERNOSTI

Članu koji zadovoljava uvjete Školska knjiga, d. d. slat će na e-adresu, a iznimno na drugi način, obavijesti o ponudama i pogodnostima koje vrijede unutar određenog razdoblja., Pogodnosti programa vjernosti ostvaruju se onako kako su opisane u posebnoj ponudi. U posebnoj ponudi bit će izražena pogodnost i rok do kojega se ona može iskoristiti. Taj se rok ne može prekoračiti te se pogodnosti ne mogu mijenjati za novac ili neku drugu robu ili pogodnost.
Ako se u evidenciji o bodovima koje stječe član 0,13 € smatra 1 (jednim) bodom, član ne može te bodove iskoristiti za bilo kakve kupnje i/ili ostvarivanja pogodnosti izvan onih koje mu ponudi Školska knjiga, d. d. unutar pogodnosti programa vjernosti.

 

8. ČLANOVI OSTALIH PROGRAMA VJERNOSTI ŠKOLSKE KNJIGE, d. d.
Bude li Školska knjiga, d. d. organizator dodatnih programa vjernosti, prava i obveze iz ovog programa vjernosti vrijedit će i dalje i neće utjecati na ostale programe vjernosti kao što ni ostali programi vjernosti ne utječu na ovaj program. Pogodnosti pojedinih programa međusobno se isključuju, odnosno kupac ostvaruje pogodnosti na osnovi samo jednog od programa vjernosti.

 

9. UVJETI I POSTUPCI PREKIDA ČLANSTVA
9.1. Kad član prekida članstvo
Član može bilo kada odlučiti prekinuti svoje sudjelovanje u programu. Prekid članstva podrazumijeva kompletno povlačenje iz programa čime trajno prestaje postojeći odnos između Školske knjige, d. d. i člana. Takav prekid podrazumijeva obvezu Školske knjige, d. d. da u bazi podataka izbriše sve podatke o članu. Školska knjiga, d. d. članu ukida program vjernosti i mogućnost korištenja svih preostalih pogodnosti programa vjernosti u vrijeme prekida. Član može prekinuti sudjelovanje u programu ako na adresu: klub@skolskaknjiga.hr pošalje e-poruku da želi prekinuti svoje članstvo u programu bez potrebe za navođenjem posebnog razloga.

9.2. Kad Školska knjiga, d. d. prekida članstvo
Svaka uporaba kartice programa vjernosti (a time i samog programa) u suprotnosti s ovim općim uvjetima može prouzročiti trenutačno poništavanje kartice i pripadajućih pogodnosti, zatvaranje računa člana te brisanje svih stečenih pogodnosti.
Školska knjiga, d. d. ovlaštena je prekinuti članstvo ako procijeni da je član nanio štetu (materijalnu i nematerijalnu, a posebno ako je nanio štetu ugledu Školske knjige, d. d.). Član će o tome biti obaviješten.

 

10. OBAVIJESTI O PROGRAMU
Član ostvaruje uvid u sve informacije vezane za program i trenutačne pogodnosti svojeg računa na internetskoj stranici https://shop.skolskaknjiga.hr/Klub. Svi članovi koji su se učlanili u program suglasni su s primanjem pripadajućih općih promotivnih obavijesti preko elektroničkih i drugih medija te mogućih drugih oblika marketinških aktivnosti Školske knjige, d. d. u budućnosti. Sve promjene e-adrese ili poštanske adrese, svojega imena ili bilo kojih drugih podataka važnih za članstvo član mora dostaviti e-poštom na sljedeću adresu: klub@skolskaknjiga.hr. Primijeti li član da pogodnosti iz programa vjernosti nisu propisno dodijeljene njegovu računu, može se potužiti na e-adresu: klub@skolskaknjiga.hr
Svaki član dužan je dostaviti točne i potpune osobne i kontakt-podatke kako bi na temelju njih dobio mogućnost ostvarivati pogodnosti.

 

11. TRAJANJE PROGRAMA
Program vjernosti Školske knjige, d. d. traje do odluke Školske knjige, d. d. o njegovu prestanku. Članovi će biti na vrijeme obaviješteni o datumu prestanka programa te će u određenom razdoblju moći iskoristiti ostatak pogodnosti koje su stekli u programu vjernosti. Nijedna od preostalih pogodnosti koje nisu iskorištene do datuma koji je određen kao prestanak programa više se neće moći iskoristiti ni zamijeniti za novac ili drugu pogodnost.

 

12. PRIVATNOST PODATAKA I MJERODAVNO PRAVO
Podatci prikupljeni tijekom učlanjenja i vezani za korištenje kartice pogodnosti moraju se obraditi kako bi se klijentovi zahtjevi mogli odgovarajuće rješavati, kako bi se stvorile pogodnosti za člana, kako bi se mogle pružiti očekivane usluge te kako bi se članu mogle slati komercijalne obavijesti vezane za program vjernosti ili bilo koji drugi program koji Školska knjiga, d. d. može smisliti u budućnosti. Članstvo u programu podrazumijeva da član izričito i bezuvjetno prihvati ove opće uvjete.
Članovi su suglasni da se program može mijenjati, u cijelosti ili djelomično, te prekinuti. Ako se program prekine, svaki će član primiti obavijest o tome na e-adresu ili kućnu adresu koju je naveo u pristupnici za učlanjenje u program. 
Ovi opći uvjeti vrijede od 20. kolovoza 2017. godine.

Promijeni li se program, Školska knjiga, d. d. ovlaštena je jednostranom odlukom mijenjati opće uvjete, ali uz obvezu da se izmijenjeni opći uvjete objave na stranici https://shop.skolskaknjiga.hr/ u roku od 48 sati od dana izmjene.
U eventualnom sporu između člana i Školske knjige, d. d. obje su strane suglasne da će spor najprije pokušati riješiti mirnim putem, a dogodi li se sudski spor, ugovorit će nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Ovi opći uvjeti i program vjernosti regulirani su isključivo hrvatskim zakonom. Svako neslaganje ili spor koji proizlaze iz konteksta opisanog u ovim općim uvjetima i koji se ne mogu riješiti mirnim putem rješavat će hrvatski sudovi prema hrvatskom pravu.