OPĆI UVJETI POSLOVANJA

u vezi s darovnim karticama Školske knjige d. d.

Općim uvjetima poslovanja društvo ŠKOLSKA KNJIGA izdavaštvo, trgovina i usluge d. d. iz Zagreba, Masarykova 28, OIB 38967655335 (dalje u tekstu Društvo), utvrđuje prava i obveze u vezi s darovnom karticom koji su obvezujući kako za Društvo tako i za svakog korisnika darovne kartice Društva (dalje u tekstu: darovna kartica). Preuzimanjem kartice korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja.

 

1. OPĆENITO

Darovna je kartica dokument izrađen od plastificiranog papira koji sadržava serijski broj, a izdaje ga Društvo na temelju plaćanja te ga je, sukladno Općim uvjetima, obvezno i primiti kao sredstvo plaćanja za određenu robu, niže naznačenu, koja se prodaje u poslovnicama Društva.

Darovna se kartica izdaje s omotom koji je sastavni dio darovne kartice.

Izdavatelj kartice za koju se uplaćuju sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u kunama jest Društvo.

Korisnik darovne kartice jest imatelj darovne kartice, koji se njome koristi kao sredstvom plaćanja u poslovnicama Društva.

 

2. VRIJEDNOSTI DAROVNE KARTICE

Darovna se kartica izdaje na iznos od 6,64 €, 13,27 € i 26,54 €.

 

3. KORIŠTENJE DAROVNE KARTICE

Darovna je kartica sredstvo plaćanja u plastičnom obliku te ima jedinstveni identifikacijski, serijski broj). Društvo karticu izdaje kada korisnik uplati sredstva te ju je, u skladu s Općim uvjetima, obvezno prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu određenu Općim uvjetima koja se prodaje u poslovnicama Društva.

Darovnom karticom može se platiti sva roba u prodaji Društva osim obveznih udžbenika za osnovnu i srednju školu.

Darovnom se karticom može koristiti isključivo u poslovnicama Društva u Republici Hrvatskoj.

Darovna kartica, nakon što je izdana, postaje sredstvo plaćanja gotovinskom uplatom ili uplatom jednim od elektroničkih sredstava plaćanja koje prima Društvo.

Uplaćeni iznos na preuzetoj darovnoj kartici zamjena je jednog sredstva plaćanja drugim.

Ukupan uplaćeni iznos na darovnoj kartici moguće je iskoristiti isključivo jednokratno. Korisnik kartice ima pravo pri plaćanju koristiti se cijelim iznosom na darovnoj kartici.

Darovnu karticu mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.

Pri kupnji darovne kartice korisniku se ne odobravaju popusti.

Kupnja darovne kartice nije moguća uz odgodu plaćanja ili obročnom otplatom.

Iznos na darovnoj kartici vrijedi 1 (jednu) godinu, od datuma kupnje darovne kartice.

Nije moguće isplaćivanje kamata na kupljeni iznos na kartici.

Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa ili dijela iznosa s darovne kartice.

 

4. OBVEZE DRUŠTVA

Obveza Društva kao izdavatelja darovne kartice nastaje u trenutku kada korisnik darovne kartice plati iznos darovne kartice.

U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja kartice koja onemogućuju njezinu uporabu, Društvo nije dužno isplatiti odštetu vlasniku ni korisniku kartice. Društvo može odbiti darovnu karticu ako utvrdi da je krivotvorena ili da je njezina valjanost istekla ili da je toliko uništena da je nemoguće utvrditi njezin sadržaj.

Društvo nije dužno provjeravati identitet donositelja kartice pri njezinu korištenju.

Društvo ne odgovara za gubitak darovne kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene kartice.

Obveza Društva kao izdavatelja darovne kartice prestaje u trenutku kada je Društvo prihvati kao sredstvo plaćanja za robu, kada istekne valjanost darovne kartice ili ako postane nevažeća zbog bilo koje od okolnosti iz Općih uvjeta.

Za svaki serijski, jedinstveni broj darovne kartice Društvo u svom računalnom sustavu vodi bazu podataka o svim transakcijama koje su bile obavljene karticom i koje omogućuju točan pregled stanja i kretanja sredstava na kartici. Osim vrste i iznosa transakcije, zabilježen je i datum i točno vrijeme transakcije te poslovnica Društva u kojoj je transakcija obavljena.

Baza podataka o transakcijama na darovnim karticama sistemski je zaštićena.

Korisnik uplatom iznosa preuzima Opće uvjete poslovanja darovnom karticom te se smatra da ih prihvaća i da je s njima upoznat.

 

5. OBVEZE KORISNIKA DAROVNE KARTICE

Korisnik će se karticom koristiti isključivo u materijalnom obliku i izgledu u kojem ju je preuzeo od Društva.

Darovna je kartica vezana na on‐line sustav Društva. Ako on‐line sustav ne radi (tj. u središnjoj bazi podataka zbog tehničkih teškoća u Društvu nije moguće provjeriti stanje iznosa na darovnoj kartici), Društvo nema obvezu isplatiti bilo koji iznos s darovne kartice korisnika do ponovne uspostave veze sa središnjom bazom podataka Društva.

Korisnik darovne kartice može se njome koristiti samo tako da je predoči kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na darovnoj kartici, korisnik kartice mora doplatiti razliku.

Pri kupnji robe darovnom karticom minimalna svota kupnje mora odgovarati iznosu na darovnoj kartici, tj. darovnom se karticom ne može koristiti ako je vrijednost kupnje niža od iznosa na darovnoj kartici.

Pri korištenju darovnom karticom za kupnju robe korisnik trajno predaje karticu Društvu i ona se više ne može rabiti.

Korisnik darovnu karticu može prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se obavlja predajom kartice. Novi korisnik prijenosom prava na darovnu karticu stječe sva prava koja je imao prethodni korisnik.

 

6. OSTALE ODREDBE

Po darovnoj kartici nije dopušteno pisati niti s nje što brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom kartica će se smatrati nevažećom.

Korisnik može odbiti ispunjenje obveze iz poklon-kartice ako utvrdi da je ona krivotvorena ili joj je istekla valjanost, odnosno ako je toliko uništena da nije moguće razabrati njezin sadržaj.

 

7. IZMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja Društvo će korisnika obavijestiti putem internetske stranice Društva www.skolskaknjiga.hr. Izmjene stupaju na snagu 14 (četrnaest) dana od objave na navedenoj web-stranici Društva, a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati karticu Društva.

Sve sporove nastale u vezi s ovim uvjetima i njihovom valjanosti ugovorne će strane riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada će ugovoriti nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

U Zagrebu 9. prosinca 2016. godine