Dobro došli 2 - gramatika i rješenja zadataka za učenje hrvatskog jezika za strance

Jasna Barešić: DOBRO DOŠLI 2: gramatika i rješenja zadataka za učenje hrvatskog jezika za strance
Prelistaj!
Cijena: 20,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Gramatika i rješenja zadataka za učenje hrvatskog jezika za strance uz udžbenik DOBRO DOŠLI 2.

Pripadajuće audiomaterijale možete preuzeti ovdje.

SADRŽAJ
Prilozi mjesta, vremena, načina, uzroka, količine; Komparacija priloga
Glagolski prilozi sadašnji i prošli;
Tablica suglasnika po zvučnosti Futur II. (egzaktni);
Tvorba i upotreba futurske rečenice Kondicional sadašnji (l.)
Tvorba i upotreba kondicionala za izricanje molbe, želje, mogućnosti, pitanja, blaže tvrdnje... Kondicionalne rečenice - 1. dio Kondicionalne rečenice - 2. dio Ponavljanje: Prezent, Perfekt, Glasovne promjene Ponavljanje: Povratni glagoli - potvrdni, niječni, upitni oblik Ponavljanje: Odnosne zamjenice - deklinacija i upotreba, Odnosne rečenice Pasiv - tvorba i upotreba Glagolske imenice - tvorba i upotreba Zbirne imenice - tvorba i upotreba; Imenice odmila; Umanjenice-tvorba; Uvečanice-tvorba Etnici - tvorba i upotreba; Veliko slovo u pisanju etnika Aorist - tvorba i upotreba Imperfekt - tvorba i upotreba Brojni pridjevi - tvorba i upotreba; Brojne imenice Rješenje zadataka

CONTENTS
Adverbs of place, time, cause, quantity; Comparison of Adverbs Verbs participles present and past;
A table of vioced and unvoiced consonants Second future tense - formation and usage; Future sentences Present conditional (I); The use of the conditional for expressing a request, wish, possibility, tentative statement or asking a question Conditional sentences (Part one) Conditional sentences (Part two) Revision: The present tense,The perfect tense, Mutations Revision: Reflexive verbs - affirmative, negative, interrogative forms Revision: Relative pronouns - declination and usage; Relative clauses Pasive voice - formation and usage The gerund - formation and usage Collective nouns - formation and usage; Hypocoristic nouns; Deminutives - formation; Augmentatives - formation Words to denote ethnic belonging and nationalitv - formation and usage; The use of capitals in writing words denothing belonging and nationality The Aorist - formation and usage The imperfect - formation and usage Numeric adjectives - formation and usage; Numeric nouns Answers
Šifra 021925
Predmet Hrvatski jezik
Tip proizvoda Gramatika
Izdavač Školska knjiga
Broj stranica 140
Autori Jasna Barešić
Godina izdanja 2007
ISBN 978-953-0-21925-0
Format 20 x 25.6