Dobro došli 1 - gramatika i rješenja zadataka za učenje hrvatskog jezika za strance

Jasna Barešić: DOBRO DOŠLI 1: gramatika i rješenja zadataka za učenje hrvatskog jezika za strance

Pripadajuće audiomaterijale možete preuzeti ovdje.
Prelistaj!
Cijena: 20,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Gramatika i rješenja zadataka za učenje hrvatskog jezika za strance uz udžbenik DOBRO DOŠLI 1

Pripadajuće audiomaterijale možete preuzeti ovdje.

SADRŽAJ

Glasovi; Pregled samoglasnika i suglasnika; Osobitosti hrvatskoga jezika;
Imenske riječi; Glagoli; Naglasci
Osobne zamjenice;
Prezent glagola biti; Rodovi imenica
Prezent glagola biti - niječni oblici; Nominativ;
Genitiv, prijedlozi uz genitiv
Posvojne zamjenice
Akuzativ; Lokativ; Glagol imati - potvrdni oblik
Prezentski nastavci -am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju;
Upitne rečenice
Dativ; Lokativ; Glagol imati - niječni i upitni oblik;
Padeži mjesta i kretanja; Posvojna zamjenica -njihov, -a, -o
Povratno-posvojna zamjenica svoj (svog), svoju, svoje;
Prezentski nastavci -em, -eš, -e, -emo, -ete, -u;
Niječni oblik glagola
Instrumental; Instrumental s prepozicijama;
Prezentski nastavci -im, -iš, -i, -imo, -ite, -e
Prezentski nastavci -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, -ju;
Posvojni pridjevi
Množina imenica; Duga množina; Vokativ; Palatalizacija i sibilarizacija;
Padeži s prijedlozima; Nepravilna množina
Imenice ženskog roda na suglasniku nominativu jednine; Deklinacija;
Jednina i množina
Povratna zamjenica sebe / se; Deklinacija; Prezent povratnih glagola;
Povratna zamjenica kao objekt
Imperativ - potvrdni i niječni oblici; Imenice: dio, djelo; Deklinacija
Perfekt - potvrdni, niječni i upitni oblici;
Osobitosti perfekta glagola tipa živjeti, vidjeti, razumjeti, voljeti, željeti, letjeti
Perfekt povratnih glagola - potvrdni, niječni i upitni oblici;
Osobitosti glagola sviđati se, boljeti
Zbirne imenice; Deklinacija; Osobne zamjenice - deklinacija;
Osobitosti imenica: oko, uho
Komparacija pridjeva
Deklinacija pridjeva; Deklinacija posvojnih pridjeva; Veznici i, a
Gradivni pridjevi - deklinacija; Deklinacija posvojnih zamjenica;
Glagoli plakati, plaćati
Brojevi - deklinacija; Brojne imenice; Prezent glagola htjeti
Upravni i neupravni govor
Futur; Futur povratnih glagola - potvrdni, niječni i upitni oblici; Perfekt glagola htjeti
Odnosne (relativne) zamjenice - deklinacija;
Pokazne zamjenice - deklinacija
Glagoli po vidu (aspektu); Promjena zvučnih i bezvučnih suglasnika
Rješenja zadataka

CONTENTS

The sound system; Overview of vowels and consonants; Particular characteristics of the croatian language; Nominais; Verbs; Stress
Personal pronouns; The verb biti; The gender of nouns
The verb biti - negative forms; The nominative case; The genitive case; The genitive with prepositions
Possessive pronouns
The accusative case; The locative case;
The verb biti - affirmative form
The present tense with endings -am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju;
Questions
The dative case; The locative case; The verb imati - negative and
interrogative forms; Cases indicating place and movement;
The possessive pronoun njihov, -a, -o
The reflexive-possesive pronoun svoj (svog), svoju, svoje;The present tense endings-em, -eš, -e, -emo, -ete, -u;The negative forms of verbs
The instrumental case; The present tense endings -im, -iš, -imo, -ite, -e
The present tense endings -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, -ju;
Possessive adjectives
The plural of nouns; The long plural; The vocative; Palatalization and
Sibilarization;The accusative and genitive cases with prepositions;
Irregular noun plurals
Feminine nouns ending in a consonant in the nominative singular
- declension; Singular and plural
The reflexive pronoun sebe /se - declension; The present tense of
reflexive verbs; The reflexive pronoun as object
The imperative mood - affirmative and negative forms;
Nouns: dio, djelo
The perfect tense - affirmative, negative and interrogative forms;
The perfect tense of the verbs: živjeti, vidjeti, razumjeti, voljeti,
željeti, letjeti
The perfect tense of reflexive verbs - affirmative, negative and
interrogative forms;The verbs: sviđati se, boljeti
Collective nouns - declension; Personal pronouns - declension;
The nouns: oko, uho
The comparison of adjectives
The declension of adjectives; The declension of possessive adjectives;
The conjunctions i, a
Material adjectives - declension; The declension of possessive pronouns;
The verbs: plakati, plaćati
Numerals -cardinal and ordinal numbers;The declension of numerals;
Numeric nouns; The present tense of the verb: htjeti -affirmative and
negative forms
Direct and indirect speech
The future tense; The future tense of reflexive verbs - affirmative, negative and interrogative forms; The perfect tense of the verb: htjeti
Relative pronouns - declension; Demonstrative pronouns - declension
Verbal aspect; voiced and voiceless consonants
Answers
Šifra 021923
Predmet Hrvatski jezik
Tip proizvoda Gramatika
Izdavač Školska knjiga
Broj stranica 240
Autori Jasna Barešić
Godina izdanja 2011
ISBN 978-953-0-21923-6
Format 20 x 26